Soutěžní přehlídka
významných činů ve zpřístupňování fyziky (a matematiky) veřejnosti
2021

 

Prolog

Jedním z cílů, které si klade Česká fyzikální společnost (sekce Jednoty českých matematiků a fyziků), je péče o obraz fyziky jako moderní vědy, přinášející poznatky užitečné pro praktický života a vzrušující povolání pro ty, kteří se jí rozhodli profesionálně věnovat, vědy pěstované v České republice na velmi dobré úrovni. Proto chce jednak stimulovat fyziky k představování jejich práce a výsledků veřejnosti, jednak chce představovat a oceňovat i počiny jiných subjektů (učitelů, studentů, novinářů …) vedoucí k rozšiřování informací a celkového povědomí o fyzice. Nezbytnou součástí práce ve fyzice je používání matematiky. Proto nás i matematické popularizační aktivity zajímají.

Různé cesty představování fyziky nemohou být prakticky centrálně koordinovány. Užitečné je však vytvořit příležitost k výměně zkušeností, ke shromáždění informací  o jednotlivých aktivitách, hodnocení jejich atraktivity, odborné kvality a efektivity. Proto chceme pořádat soutěžní přehlídku, kde by se jednotlivé příspěvky před komplexně sestavenou porotou i zainteresovanou veřejností předvedly, byly prodiskutovány a porotou zhodnoceny podle jasných kritérií i odborné zkušenosti a svědomí porotců.

Přehlídka se v roce 2021 koná po osmé, vždy po dvou letech. Součástí programu bude proto i pohled na vývoj projektů představených na předcházejících přehlídkách. Níže je vyhlášení a instrukce pro zájemce o účast.

 

 

Česká fyzikální společnost zve autory, tvůrce a organizátory materiálů, pořadů a aktivit, které přispěly v minulých třech letech k popularizaci fyziky (a matematiky), k účasti na veřejné soutěžní přehlídce, kterou pořádá ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK 3. prosince 2021 od 9 hodin. Vzhledem ke stále se horšící  epidemické situaci bude přehlídka organizována „jen“ jako videokonference pomocí platformy ZOOM.

Současně nabízí účastníkům minulých přehlídek (viz http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/Prehlidka/Prehlidka_2007.htm, …2009.htm, …2011.htm, …2013.htm, …2015.htm, …2017.htm, …2019.htm) prostor pro prezentaci vývoje jejich aktivit.

Zájemce prosíme, aby do půlnoci 30. listopadu 2021 zaslali na adresu Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz stručnou přihlášku, ve které bude na nanejvýše jedné stránce specifikován autorský kolektiv a instituce včetně kontaktních informací, stručně charakterizován představovaný čin a uvedena webová adresa, kde se lze s činem seznámit. Nelze-li dostatek informací najít na webu, je požadovanou součástí přihlášky předmětný materiál nebo záznam. Přihláška musí obsahovat souhlas/nesouhlas s uveřejněním přihlášky na webu ČFS, se záznamem a streamováním vystoupení.

Přehlídku organizuje Výbor ČFS. Tento výbor rozhodne o přijetí přihlášek a sestaví program přehlídky. Předpokládá se, že účastníci využijí vyhrazený čas k představení činu. K dispozici bude datový projektor s možností připojení vlastního notebooku a počítač schopný přehrávat běžné formáty.

Jednotlivé činy bude hodnotit Výbor ČFS s přizvanými odborníky, učiteli a mediálními experty přítomnými na přehlídce. Komise se seznámí s jednotlivými činy pomocí jejich zveřejněné podoby nebo dodaných materiálů a pomocí představení na přehlídce. Počítá se s krátkou diskusí po představení jednotlivých činů, jíž se mohou účastnit i všichni návštěvníci přehlídky. Vlastní hodnocení proběhne na uzavřeném zasedání komise, kde proběhne diskuse a hlasování o udělení titulu a diplomu „Významný čin v popularizaci fyziky (a matematiky)“. Pokračování projektů představených na minulých přehlídkách může být oceněno diplomem za „Trvající významnou činnost při popularizaci fyziky“. Při hlasování o jednotlivých činech budou vyloučeni ti členové hodnotitelské komise, kteří se na posuzovaném projektu podíleli. Rozhoduje většina hlasujících členů komise. V mimořádných případech může hodnotitelská komise rozhodnout o finanční odměně tvůrcům.

 

 

 

Program

 

  9:00 – 12:15

Zahájení, dopolední blok prezentací

  9:05 –   9:25

Daniel Scheirich a další: film Den s částicemi, https://www.youtube.com/watch?v=e0Lv2GrsXig

  9:25 –   9:45

Jakub Češka, Monika Robotková: Aktivity Prague EPS Young Minds Section, http://www.youngminds.cz

  9:45 – 10:05

Martin Rybář: Projekt Science to Go, https://sciencetogo.cz/, https://www.youtube.com/channel/UCOHwAPLluVXXt7BTvARebyg

10:05 – 10:10

Minipřestávka na protažení

10:10 – 10:30

Jitka Houfková, Alexandra Semihradská: Program fyzikálních pokusů pro studenty předškolní a mimoškolní pedagogiky, PedEvropska.pdf

10:30 – 10:50

Jana Šestáková: projekt žiju fyzikou, https://www.facebook.com/groups/263012394984052,  https://www.facebook.com/%C5%BDiju-fyzikou-113487007147058, YT kanál https://youtube.com/playlist?list=PLZEOn1NM35BdtfoiAS-iP0YXlZgefX8S8, https://www.zijufyzikou.cz

10:50 – 11:10

Patrik Švančara: Náboj Junior, https://vyfuk.mff.cuni.cz/akce/naboj

11:10 – 11:15

Minipřestávka na protažení

11:15 – 11:35

Ota Kéhar, Miroslav Randa: Multimediální učební text Astronomia, http://astronomia.zcu.cz/

11:35 – 11:55

Vratislav Fabián: Přednáškový cyklus fyzikální čtvrtky, https://fyzika.fel.cvut.cz/cs/fyzikalni-ctvrtky/

11:55 – 12:15

Hynek Němec: Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice (VYDRA), https://tmf.fzu.cz/vydra.php

 

 

12:15 – 13:00

Přestávka na oběd

 

 

13:00 – 15:50

Odpolední blok prezentací

13:00 – 13:20

Karel Kolář: Publikace nakladatelství Prometheus, https://prometheus-nakl.cz/, časopis MFI http://www.mfi.upol.cz, FB https://www.facebook.com/NaklPrometheus, prezentace  

13:20 – 13:40

Karel Kolář, Vojtěch Svoboda: Týden vědy na Jaderce, http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz/, prezentace

13:40 – 14:00

Martin Vaněk: Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS), https://fykos.cz/

14:00 – 14:05

Minipřestávka na protažení

14:05 – 14:25

Daniel Dupkala: soutěže Fyziklání a Fyziklání Online, https://fyziklani.cz/,  https://online.fyziklani.cz/

14:25 – 14:45

Kateřina Rosická, korespondenční seminář Výfuk, https://vyfuk.mff.cuni.cz

14:45 – 15:05

Jan Kříž a všichni organizátoři FO: Fyzikální olympiády v online prostředí, http://fyzikalniolympiada.cz

15:05 – 15:10

Minipřestávka na protažení

15:10 – 15:35

Petr Desenský: Přehled novinek z centra IQLANDIA, https://iqlandia.cz/co-se-u-nas-deje, +? Ivana Češková: info o České asociaci science center

15:35 – 15:55

Barbora Mikulecká: Divadlo ÚDIF, http://www.udif.cz/

15:55 – 16:00

Závěr

 

Jednotlivé prezentace jsou zaznamenány na YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLL-QBJ2lKUKIt-uX4jTYk4XJ8IjjxfVPy

 

Účastníci z minulých let, jejichž aktivity trvají, ale omlouvají se, že se letos nezúčastní.

·       Petra Prošková a Irena Dvořáková, Elixír do škol a Heuréka, https://www.elixirdoskol.cz/, https://kdf.mff.cuni.cz/heureka/

·       Jaroslav Reichl, aktivní kantor, http://www.jreichl.com/, oceněný letos cenou Albertus https://www.albertus.cz/cs/2021/vysledky

·       Milan Řípa: propagace jaderné fúze

·       Jitka Houfková: Pohádková fyzika, Science on Stage - http://www.science-on-stage.cz/

 


Všichni přihlášení mají v programu své místo.  Pro plynulost a pestrost přehlídky prosíme řečníky, aby si připravili svůj příspěvek sice krátký (do 15 minut, 5 minut na diskusi), ale dokonale vystihující jejich aktivitu (ostatně až se na vás obrátí se zájmem média, více času vám stejně nedají …). Budete-li chtít cokoli ukázat, prosíme, abyste to sami v Zoomu sdíleli, chcete-li si to dopředu vyzkoušet, ozvěte se prosím majlem (JD, viz níže). Přístupové informace dostanou přihlášení účastníci a členové výboru ČFS, ostatní prosím, aby si o přístup napsali (JD). 

 

 

 

 

Jan Mlynář
předseda
České fyzikální společnosti

Jiří Dolejší
organizátor přehlídky
Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz